Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2020

Pondelok, 30 november 2020 - štvrtok, 03 december 2020

Registrácia

Konferencia

Hlavnou témou roku 2020 je pandémia COVID-19, ktorá spôsobila prepad vo všetkých odvetviach hospodárstva. Priemysel a energetika zároveň čelia dlhodobým výzvam ako je dekarbonizácia či digitalizácia. Ekonomickým diskusiám na Slovensku v súčasnosti dominuje príprava reformného plánu na využitie takmer šiestich miliárd eur grantovej pomoci z Plánu obnovy EÚ. Tie majú Slovensku pomôcť, aby sa spamätalo z koronakrízy a nasmerovať ho k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. Zároveň finišujú rokovania o sedemročnom finančnom rámci EÚ a o ďalších finančných nástrojoch, ktoré majú naštartovať zelené investície.

KĽÚČOVÉ OTÁZKY

1. Aké výzvy a riešenia vidia v dôsledkoch pandémie COVID-19 slovenskí stakeholderi a európski experti?

2. Akú úlohu bude mať priemysel a energetika v súčasných iniciatívach Plán obnovy Európy, Európska zelená dohoda a v národných strategických dokumentoch (napr. v Národnom pláne obnovy a odolnosti)?

3. Ako ovplyvňuje koronakríza schopnosť priemyslu plniť ciele dekarbonizácie?

4. Aké opatrenia by boli efektívne na podporu zelených investícií v priemysle?

5. Aké finančné nástroje ponúka Európska únia a aké štát?

6. Aké by mali byť podmienky čerpania z dostupných fondov a kto by k nim mal mať prístup?

PROGRAM

Deň 1 | Čo môže priemyslu a energetike priniesť zelený reštart?

Pondelok, 30. november 2020 | 10:00 – 12:00

Pandémia COVID-19 priniesla prepad európskej aj slovenskej ekonomiky. Podľa Európskej komisie môže byť obnova po koronakríze príležitosťou vymaniť sa zo zastaraných ekonomických modelov.

Zelený reštart európskych ekonomík by mal byť v súlade s princípmi Európskej zelenej dohody, ktorá má Európu doviesť k uhlíkovej neutralite do roku 2050. Priemysel má podľa Európskej únie kľúčovú úlohu – má byť nástrojom ekologickej aj digitálnej transformácie. Zásadné zmeny, ktoré Európa plánuje, sa nezaobídu bez nových technológií, ktorým by mali pomôcť zodpovedajúce investície.

Panel bude prebiehať simultánne v anglickom a slovenskom jazyku.


MAROŠ ŠEFČOVIČ

podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad

RICHARD SULÍK
podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva SR

BEATA JAVORCIK
hlavná ekonómka Európskej banky pre obnovu a rozvoj

MARKUS KAUNE
predseda predstavenstva ZSE, a.s. a VSE Holding a.s.

MIROSLAV KIRAĽVARGA
prezident Republikovej únie zamestnávateľov

Moderuje RADOVAN GEIST, vydavateľ EURACTIV Slovensko

 

 

Deň 2 | Energetika na križovatke: Pokrízová obnova a dekarbonizácia

Utorok, 1. december 2020 | 10:00 – 12:00

Nová realita, ktorú priniesla zdravotná kríza COVID-19, posilnila potrebu zosúladiť klimatické ciele Európskej zelenej dohody s oživením hospodárstva. Emisie z energetiky predstavujú 51 percent všetkých emisií Slovenska. V národnom reformnom pláne obnovy vláda sľubuje posilnenie odolnosti energetickej infraštruktúry, modernizáciu systémov vykurovania a zvýšenie podielu obnoviteľnej energie na celkovom energetickom mixe. Predpokladom pre napĺňanie klimatických cieľov je udržateľná energetická politika na regionálnej a lokálnej úrovni.

Panel bude prebiehať v slovenskom jazyku.


KAROL GALEK

štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

ELENA VIŠNAR MALINOVSKÁ
vedúca oddelenia na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre klímu

BRANISLAV STRÝČEK
predseda predstavenstva Slovenských elektrární, a.s.

HENRICH KREJČÍ
člen predstavenstva, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

JURAJ ZAMKOVSKÝ
výkonný riaditeľ, Priatelia Zeme-CEPA

Moderuje IRENA JENČOVÁ, editorka EURACTIV Slovensko

Deň 3 | Ako môže prispieť priemysel k udržateľnej obnove Slovenska po koronakríze?

Streda, 2. december 2020 | 10:00 – 12:00

Vypuknutie koronovej pandémie predstavuje vážnu hrozbu pre európsky a slovenský priemysel z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Podniky teraz čelia trom procesom prechodu: digitálnej transformácii, opatreniam na dosiahnutie uhlíkovej neutrality a koronakríze. V dôsledku kombinácie slabej globálnej ekonomiky a neistoty v podnikaní, spoločnosti a politike mnohým spoločnostiam chýba likvidita, ale aj stabilné a predvídateľné prostredie pre dlhodobo udržateľné investície. Predstavitelia vlády očakávajú, že za „pomoc“ priemyslu dostanú protihodnotu v podobe investícií do modernizácie.

Panel bude prebiehať v slovenskom jazyku.


LÍVIA VAŠÁKOVÁ

poradkyňa predsedu vlády SR pre Zelenú ekonomiku a Fond obnovy

MARTIN HOJSÍK
poslanec Európskeho parlamentu (PS / Renew Europe)

MILAN VESELÝ
generálny riaditeľ Slovalco, a. s., prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR

IVETA VASKOVÁ
dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach

ZDENĚK ČECH
vedúci sekcie ekonomických analýz Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Moderuje RADOVAN GEIST, vydavateľ EURACTIV Slovensko

Deň 4 | Kritické suroviny a dekarbonizácia: Aká je úloha kritických surovín pri dekarbonizácii a digitalizácii slovenskej ekonomiky?

Štvrtok, 3. december 2020 | 10:00 – 12:00

Vzácne suroviny sú základom zelených a digitálnych technológií. Sú kľúčové nielen pre výrobu solárnych panelov a batérií, ale aj tabletov a mobilov. V súčasnosti je Európska únia takmer úplne závislá od ich dovozu z tretích krajín.

Podľa Európskej komisie na nich stojí prechod hospodárstva založeného na fosílnych palivách k digitálnej a zelenej ekonomike. Komisia ponúkla dve riešenia. Rozvoj ťažby kritických surovín v Európe a ich dôslednú recykláciu.

Potenciál ťažby vzácnych surovín je v Európe vysoký, ale ťaží sa málo. Podľa Komisie je dôvodov viacero – nedostatok investícií, zdĺhavé vnútroštátne postupy udeľovania povolení a nízka popularita ťažby medzi domácim obyvateľstvom pre jej negatívne dopady na životné prostredie.

Panel bude prebiehať v slovenskom jazyku.

MILAN GROHOL
politický referent oddelenia kritických surovín, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie vnútorného trhu, priemyslu, podnikania a MSP

OTO PISOŇ
projektový manažér, InoBat Auto

MICHAL CEHLÁR
dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach

PETER ŽITŇAN
podnikový riaditeľ, Rudné bane, š.p.

JOZEF ŠUCHTA
právnik

MARTIN ONDERA
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny – základná organizácia Košice 2013

Moderuje IRENA JENČOVÁ, editorka EURACTIV Slovensko

 

Uskutočnené podujatia

Online Podujatie

Uživí ekologické poľnohospodárstvo Slovensko?

02/03/2021 o 10:00 - 11:30
Európska komisia minulý rok predstavila dlhodobú potravinovú stratégiu Z farmy na stôl, ktorá má zásadným spôsobom prekopať celý poľnohospodársky a...
Online Podujatie

Obnoviteľné zdroje: Má Slovensko na viac?

26/02/2021 o 10:00 - 11:30
Slovensko podľa Eurostatu splní svoj záväzok v oblasti obnoviteľných zdrojov energie pre rok 2020 a je pravdepodobné, že nebude mať problém naplniť...
Online Podujatie

Európska zelená dohoda v regiónoch

09/02/2021 o 14:00 - 15:30
Miestne a regionálne samosprávy v Európe zodpovedajú za jednu tretinu verejných výdavkov v EÚ a dve tretiny verejných investícií. Na ich pleciach...
Online Podujatie

Winners and losers of the pandemic – the Visegrad outlook

20/01/2021
The pandemic has laid bare all of the weaknesses – and in some rare cases also strengths – of social and economic fabric of the Visegrad countries....
Online Podujatie

Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2020

30/11/2020 - 03/12/2020
Hlavnou témou roku 2020 je pandémia COVID-19, ktorá spôsobila prepad vo všetkých odvetviach hospodárstva. Priemysel a energetika zároveň čelia...
Online Podujatie

Európska prokuratúra: Pripravená plniť očakávania?

26/11/2020
So vznikom Úradu európskej prokuratúry sú spojené vysoké očakávania verejnosti na Slovensku. Jej vznik sa však nezaobišiel bez komplikácií a...
Online Podujatie

Next (Green) Generation EU: Zelený reštart Slovenska 2020

24/11/2020
Európska únia pripravila historicky najväčší finančný balík určený na boj s prepadom ekonomík po pandémii Covid-19. Pre Slovensko to predstavuje...
Online Podujatie

Ako dostať eurofondy do územia?

23/11/2020
Jedným z ústredných bodov diskusie o využití eurofondov novom programovom období je tiež otázka, ako do prerozdeľovania a čerpania eurofondov...
Online Podujatie

Západný Balkán ako súčasť Európy

19/11/2020
Západný Balkán ostáva pre Európsku úniu kľúčovým regiónom. EÚ však musí okrem požiadaviek na šesticu krajín ponúkať aj jasnú cestu, vytýčiť jej...
Online Podujatie

Arms Control Post-Pandemics: Start of the New Arms Race?

11/11/2020
EURACTIV Slovakia and Bratislava Office of Friedrich Ebert Stiftung invite you to an event titled “Arms Control Post-Pandemics: Start of the New...
Online Podujatie

Transformácia automobilového sektora na Slovensku

06/11/2020
Slovenská ekonomika zaznamenala v prvom štvrťroku 2020 jeden z najväčších poklesov v EÚ spôsobený pandémiou COVID-19, čo bolo do veľkej miery...
Online Podujatie

Slovensko a európske hodnoty: Formálny alebo skutočný vzťah?

05/11/2020
Podľa zakladajúcich zmlúv stojí Únia na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv,...
Online Podujatie

Ako presvedčivo komunikovať ambiciózne ekologické politiky?

27/10/2020
Uhlíkovo neutrálna ekonomika, ekologická doprava, obnoviteľné zdroje energie – zelená transformácia je politickou prioritou EÚ aj členských krajín....
Online Podujatie

Zelený reštart slovenskej ekonomiky – Plán obnovy

23/10/2020
Európska únia vyčlenila na obnovu ekonomiky krajín po pandémii Covid-19 rekordnú sumu. Aby mohlo Slovensko čerpať 7,5 miliardy eur z Fondu obnovy,...
Online Podujatie

EÚ schopná vynucovať zásady právneho štátu: Aký je slovenský záujem?

05/10/2020
Otázka právneho štátu a schopnosti európskych inštitúcií pôsobiť proti zhoršovaniu situácie v tejto oblasti v členských štátoch je jednou z...

Prejav o stave Únie 2020: Kam Úniu posunula kríza?

16/09/2020
Niekoľko týždňov pred prvým výročím nástupu novej Európskej komisie prednesie 16. septembra 2020 jej predsedníčka Ursula von der Leyen svoj prvý...

Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo po koronakríze

22/06/2020
Európska únia sa stále nedohodla na podobe reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2020. Následkom pomalých rokovaní nové...
Online Podujatie

Samosprávy v čase koronakrízy

19/06/2020
Hlavným cieľom podujatia s názvom Samosprávy v čase koronakrízy: Zmení epidémia pohľad na úlohy samospráv? bude zistiť, akú úlohu zohrali slovenské...
Online Podujatie

(Semi-)Authoritarian Regimes and Their Legitimacy Claims in the CEE: The Case of China

12/06/2020
Growing influence of Beijing that managed to overcome regards as the world’s factory, distresses the traditional world leaders. The communist regime...
Online Podujatie

Financovanie európskej obnovy

12/06/2020
Koncom mája predstavila Európska komisia návrh Fondu obnovy. Do rekonštrukcie európskej ekonomiky po koronakríze chce investovať jeden bilión eur....
Online Podujatie

Ako zastaviť stratu biodiverzity

11/06/2020
Ochrana biodiverzity je kľúčová pre mnoho ekosystémov poskytujúcich služby nevyhnutné pre ľudský život. V dôsledku ľudských aktivít však...
Online Podujatie

Zelená regionálna energetika na Slovensku

10/06/2020
Slovenská republika sa zaviazala plniť klimatické ciele, nevyhnutné na odvrátenie krízy globálneho ekosystému. Predpokladom ich napĺňania je...
Online Podujatie

Zelená obnova ekonomiky

09/06/2020
Hlavnou témou podujatia je hľadanie spôsobu, ako zosúladiť obnovu ekonomiky po koronakríze s cieľmi v oblasti klímy a širšej ochrany životného...
Online Podujatie

Ženy a kríza: Zmení pandémia pohľad na ekonomické postavenie žien?

03/06/2020
Sektorová segregácia trhu práce, priama a nepriama diskriminácia a nerovnomerné rozdelenie neplatenej práce a starostlivosti stoja za výraznými...
Online Podujatie

Boj proti násiliu na ženách po odmietnutí Istanbulského dohovoru

22/05/2020
Nová európska stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020-2025 (Gender Equality Strategy) uvádza boj proti rodovo podmienenému násiliu, ochranu a...
Online Podujatie

Automobilový priemysel po koronakríze

18/05/2020
Pandémia COVID-19 spôsobí vážnu krízu automobilového priemyslu. Zastavenie výroby a prerušenie dodávok neovplyvňuje len automobilky a ich...
Online Podujatie

(Semi-)Authoritarian Regimes and Their Legitimacy Claims in the CEE: The Case of Turkey

15/05/2020
The largest and strongest authoritarian regimes, that currently influence the European Union and have an impact on its external policies, are...
Online Podujatie

Európske nástroje: Európsky rozpočet ako hlavný nástroj boja proti kríze

13/05/2020
Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen má byť hlavným európskym nástrojom na boj s hospodárskymi následkami pandémie COVID-19...
Online Podujatie

Európska solidarita (nielen) v časoch pandémie

12/05/2020
The COVID-19 pandemics is hardly the first occasion testing the solidarity in the EU. Similar test had presented during the eurozone crisis as well...
Online Podujatie

(Semi-)Authoritarian Regimes and Their Legitimacy Claims in the CEE: The Case of Russia

24/04/2020
The largest and strongest authoritarian regimes, that currently influence the European Union and have an impact on its external policies, are...
Online Podujatie

Čo robí Európa s pandémiou?

23/04/2020
Európska únia realizuje alebo pripravuje rad opatrení na zmiernenie hospodárskych dôsledkov pandémie koronavírusu – od investičných nástrojov, cez...
Online Podujatie

COVID-19: Ako zabrániť sociálnej kríze?

21/04/2020
Prepad ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19 bude pravdepodobne hlbší, než v rokoch 2008-9. Hospodársky útlm prináša zvyšovanie nezamestnanosti,...